fbpx
 Deze pagina afdrukken

Algemene voorwaarden

A. Algemeen

Het trainingscontract bevat een persoonlijk overzichtelijk trainingsadvies op basis van de intake, het trainingsdoel en de dagen c.q. uren dat de contractant kan trainen.

De mogelijkheid bestaat om naast een einddoel, tussendoelstellingen aan te geven alsmede een voortdurende bijsturing van de training op basis van een eventueel door de contractant bij te houden digitaal logboek.

De kosten verbonden aan een standaard trainingscontract zijn: jaarkosten (jaarplanning) die jaarlijks terugkeren bij aanvang van een nieuw trainingsjaar, maandelijkse kosten voor het trainingsadvies en maandelijkse kosten voor het digitale logboek. Een trainings- of voedingscontract wordt aangegaan voor de duur van één jaar en wordt, behoudens tijdige wijziging, telkens weer met één jaar verleng. Omtrent de wijze van beëindiging van het contract wordt verwezen naar Art. B Beëindiging.

Sportvoedingsadviezen alsmede voedingsanalyses behoren eveneens tot de mogelijkheid en kunnen afzonderlijk alsmede in combinatie met een trainingscontract worden afgesloten. De kosten hiervan worden middels een separate offerte c.q. aanbieding aan belangstellenden aangeboden.

Een trainings- of voedingscontract gaat in op de datum dat de contractant, tevens inbegrepen een (semi-) professionele sportbeoefenaar, heeft aangegeven akkoord te gaan met de door Alan Smeets Training gedane offerte c.q. aanbieding, alsmede dat de contractant akkoord gaat en kennis heeft genomen van deze Algemene voorwaarden.

B. Beëindiging

Door de contractant.

  1. Tijdens de eerste 14 dagen van het jaarcontract
  2. Na de eerste 14 dagen van het jaarcontract
  3. Ter zake het einde van het jaarcontract

a) Als de contractant niet tevreden is met de diensten geleverd door Alan Smeets Training gedurende de eerste 14 dagen van het jaarcontract, is het de contractant toegestaan de betaling van de jaarkosten, eerste maandkosten en de eerste maandkosten voor het digitale logboek terug te vragen, op voorwaarde dat Alan Smeets Training dit verzoek schriftelijk ontvangt voor het verstrijken van de eerste 14 dagen van het jaarcontract. Als de contractant niet voldoet aan deze voorwaarde vervalt deze regel en is Alan Smeets Training niet verplicht de eerste kosten van het jaarcontract terug te betalen.

b) De contractant mag het jaarcontract tijdens elke termijn zonder opgaaf van reden beëindigen, op voorwaarde dat Alan Smeets Training uiterlijk 30 dagen voor het aflopen van de eerstvolgende kalendermaand een schriftelijke verklaring van de contractant ontvangt, waarin de contractant aangeeft het jaarcontract te willen beëindigen. De contractant gaat ermee akkoord dat hij/zij betaalt voor de diensten van Alan Smeets Training gedurende deze opzegtermijn van 30 dagen, met behoud van levering van de dienst door Alan Smeets Training. De opzegtermijn van 30 dagen is van toepassing op de door de contractant te betalen maandelijkse kosten c.q. kosten voor het digitale trainingslogboek.

c) De contractant kan een jaarcontract schriftelijk beëindigen uiterlijk tot één maand voor het einde van het contract. Het contract loopt dan door tot het einde van het jaar en wordt dan niet stilzwijgend voor een jaar verlengd. Bij een tweede of volgend contract kan, zoals hiervoor in punt b aangegeven, beëindigd worden met inachtname van een opzegtermijn van 30 dagen.

Met betrekking tot de jaarlijks terugkerende kosten van de jaarplanning gelden de volgende voorwaarden.

Wanneer de contractant na de eerste 14 dagen, maar binnen de eerste maand besluit om het jaarcontract te beëindigen krijgt hij/zij 100% van de jaarkosten terug. Besluit de contractant om het jaarcontract te beëindigen binnen twee maanden na aanvang krijgt hij/zij 50% van de jaarkosten terug en besluit de contractant om het jaarcontract te beëindigen binnen drie maanden na aanvang krijgt hij 25% van de jaarkosten terug. Besluit de contractant om binnen de eerste maand na aanvang van een nieuw trainingsjaar het jaarcontract te beëindigen dan krijgt hij/zij 100% van de jaarkosten terug.

Door Alan Smeets Training.

a) Alan Smeets Training is gerechtigd het contract met onmiddellijke ingang, via e-mail/ schrijven aan het opgegeven adres van de contractant te beëindigen indien;

  • de contractant jonger is dan 18 jaar en de ouders niet akkoord gaan met de algemene voorwaarden;
  • de informatie die de contractant in het kader van (het aangaan van) het contract heeft verstrekt onvolledig, onjuist of niet up- to- date zijn;
  • de contractant beschikkingsonbevoegd is/blijkt;
  • de contractant in gebreke blijft met het doen van betalingen binnen de contractuele termijn;
  • de contractant één of meer van zijn/haar (overige) verplichtingen jegens Alan Smeets Training niet, niet behoorlijk, of niet volledig nakomt.

b) Alan Smeets Training is gerechtigd het contract zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval het faillissement van de contractant is aangevraagd, de contractant onder curatele is gesteld, de contractant onder bewind is gesteld, de contractant in aanmerking is gekomen voor schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat de contractant anderszins niet aan de uit het contract voortvloeiende betalingsverplichtingen zal voldoen.

C. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Alan Smeets Training zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte c.q. aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Alan Smeets Training kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de contractant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw, echter exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege alsmede de in het kader van het contract te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is Alan Smeets Training daaraan niet gebonden. Het contract komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Alan Smeets Training dit anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Alan Smeets Training niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

D. Betaling en incassokosten

Facturen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum.

Bij niet tijdige betaling is de contractant in verzuim en is de vordering zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbaar.

Bij niet tijdige betaling is de contractant vanaf de factuurdatum renten en kosten verschuldigd. De rente is voor een consument de wettelijke rente en voor een handelspartner de wettelijke handelsrente, vermeerderd met 3%.

Een consument wordt gedurende 16 dagen in de gelegenheid gesteld de factuur zonder rente en kosten te voldoen en als de consument daar geen gebruik van maakt, is hij of zij de buitengerechtelijke kosten verschuldigd conform het Besluit incassokosten.

De handelspartner is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van €40,00.

De contractant is ook alle kosten verschuldigd indien door zijn of haar handelen een procedure moet worden gestart bij de rechtbank.

E. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendommen

De door Alan Smeets Training aangeboden diensten en ter beschikking gestelde materialen, methoden en technieken vallen onder de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving en zijn uit dien hoofde geheel vertrouwelijk en mogen niet worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook.

Alan Smeets Training is de enige en exclusieve eigenaar van alle concepten, programma’s, ideeën, materialen, copyrights, handelsmerken en andere intellectuele eigendommen en schending van deze rechten is onrechtmatig en maakt de contractant schadeplichtig.

De contractant verbeurt voor iedere schending van de vertrouwelijkheid, in welke vorm dan ook, een dadelijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boet van €2.500,00 (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) per overtreding.

F. Verantwoordelijkheden van de contractant

De contractant onthoudt zich van het gebruik van prestatie bevorderende middelen, inclusief verboden middelen, zoals is aangegeven in de reglementen van erkende sportbonden en in de wet is vastgelegd. Indien op welke wijze dan ook bekend wordt dat de contractant prestatie bevorderende middelen heeft gebruikt, kan Alan Smeets Training het contract met onmiddellijke ingang beëindigen.

G. Aansprakelijkheid

De contractant begrijpt en gaat ermee akkoord dat, Alan Smeets Training géén garantie geeft voor het behalen van individuele resultaten. De contractant, en niet Alan Smeets Training, is persoonlijk verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelen. De contractant begrijpt dat fysieke training risico’s met zich meebrengt en dat het uiteindelijk lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, het verlies van of schade aan eigendom en mogelijkerwijs zelfs de dood. De contractant gaat ermee akkoord dat hij/zij de risico’s op zich neemt van deelname aan de trainingen en activiteiten die geadviseerd worden door Alan Smeets Training.

De contractant verklaart dat hij/zij van een arts géén negatief advies heeft gekregen om gebruik te maken van de diensten van Alan Smeets Training. De contractant ontheft Alan Smeets Training van elke eventuele aansprakelijkheid en zal Alan Smeets Training altijd vrijwaren van declaraties, dervingen, kosten of onkosten als het gaat om claims met betrekking tot de dood, persoonlijk letsel, geheel of gedeeltelijke invaliditeit of schade aan eigendommen en iedere vorm van vervolgschade. Voorgaande bepalingen zijn ook uitdrukkelijk van toepassing op de erfgenamen van de contractant en familieleden, kennissen, vrienden en anderen.

De contractant verklaart ook dat hij/zij niet lijdt aan fysieke of psychische aandoening(en) waardoor deelname van de contractant aan de advisering van Alan Smeets Training schade zou kunnen opleveren aan de contractant. De contractant wordt geacht alle van belang zijnde medische informatie aan Alan Smeets Training meegedeeld te hebben en als de contractant daarmee in gebreke is gebleven, dan komen de consequenties hiervan nimmer voor de verantwoordelijkheid van Alan Smeets Training. Voedingsadvies en/of trainingsschema’s opgesteld zonder mededeling van relevante medische informatie, leidt bij het ontstaan van medische problemen nimmer tot enige aansprakelijkheid.

De contractant verklaart dat hij/zij minsten 18 jaar oud is dan wel toestemming van zijn/haar ouders heeft om een trainingscontract met Alan Smeets Training aan te gaan. De contractant verklaart tevens dat hij/zij ermee akkoord gaat dat Alan Smeets Training niet aansprakelijk is voor garanties met betrekking tot producten of promotioneel materiaal die door derden zijn aangeboden aan de contractant van Alan Smeets Training.

H. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De contracten worden door Alan Smeets Training allemaal uitgevoerd in of vanuit Nederlands, zodat op de contracten Nederlands recht van toepassing is, maar daar bovendien, voor zoveel nodig, door partijen voor wordt gekozen.

Alle geschillen zullen zo mogelijk voorgelegd worden aan de rechtbank Limburg.

I. Slot

De voorwaarden in deze overeenkomst mogen niet worden aangepast zonder schriftelijke toestemming van Alan Smeets Training en elke poging daartoe zonder toestemming is nietig. Het is de contractant niet toegestaan rechten te ontlenen aan deze overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Alan Smeets Training. Deze overeenkomst vormt het totaal aan afspraken tussen alle partijen met betrekking tot onderhavig onderwerp, waarmee alle eerdere overeenkomsten, mondeling of in schrift nietig worden verklaard.